0989 277 400
Teo âm đạo, những điều cần biết về hội chứng này